Preview

Наука и инновации

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Традыцыйныя радзінныя звычаі і абрады беларусаў

Полный текст:

Аннотация

На аснове друкаваных і палявых экспедыцыйных матэрыялаў ахарактарызаваны народныя веды, рэгламентацыі адносна паводзін жанчын у перыяд цяжарнасці, родаў, акушэрскія і абрадава-магічныя дзеянні бабы-павітухі, звычаі надання імя дзіцяці, наведання парадзіхі, выбару кумоў, абраднасць святкавання хрэсьбін, прыкметы і павер’і, што суправаджалі першае купанне немаўляці, яго першыя крок, слова, пастрыжэнне.

Об авторе

Т. Кухаронак
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Беларусь

Таццяна Кухаронак, старшы навуковы супрацоўнік аддзела нарадазнаўства; кандыдат гістарычных навук, дацэнт Рецензия

Для цитирования:


Кухаронак Т. Традыцыйныя радзінныя звычаі і абрады беларусаў. Наука и инновации. 2022;1(7):21-25.

For citation:


Kuharonak T. Traditional family customs and ceremonies of Belarusians. Science and Innovations. 2022;1(7):21-25. (In Russ.)

Просмотров: 67


ISSN 1818-9857 (Print)
ISSN 2412-9372 (Online)